مرور برچسب

بهرتین مرکز مشاوره کودک در تهران

دندان قروچه در کودکان از علت تا درمان – مرکز تخصصی مشاوره کودک

دندان قروچه در کودکان از علت تا درمان هنگامی که به خواب کودک  خود نگاه می کنید،  تنفس آسان و شاید یک آه گاه به گاه را خواهید شنید،  اما بعضي از والدين صداهاي سایش دندان را میشنوند که دندان قروچه یا بروکسیسم گفته میشود.…