با نوروفیدبک بیشتر آشنا شوید

با نوروفیدبک بیشتر آشنا شوید-مرکز نوروتراپی آلومینا

با نوروفیدبک بیشتر آشنا شوید   بازخورد عصبی’ یا نوروفیدبک اساسا نوعی بیوفیدبک است که بوسیله استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به […]

با نوروفیدبک بیشتر آشنا شوید-مرکز نوروتراپی آلومینا خواندن نوشته »