مرور برچسب

هیپوکامپ

تخریب حافظه با نخوابیدن – مرکز تخصصی نوروفیدبک در شمال تهران

چگونه از دست دادن خواب باعث تخریب حافظه جدید در هیپوکامپ می شود؟ ان در واقع شب امتحانی هستند ، و مطالعه با حجم زیاد شب امتحان باعث می شود تا خواب کمتری داشته باشند . طبق تحقیقات دانشگاه میشیگان ، خواب خوب در واقع ممکن…