تخریب حافظه با نخوابیدن – مرکز تخصصی نوروفیدبک در شمال تهران

چگونه از دست دادن خواب باعث تخریب حافظه جدید در هیپوکامپ می شود؟   ان در واقع شب امتحانی هستند […]

تخریب حافظه با نخوابیدن – مرکز تخصصی نوروفیدبک در شمال تهران خواندن نوشته »